LA FUNTANA

 LA FUNTANA

Ricordo che la fontana della Porta di Mare era privilegiata da molte persone che d’estate ritenevano fosse l’acqua più fresca; dovuta sicuramente ad un maggior prelievo giornaliero!

NCERA NA FUNTANA, ICINU A CASA MIA,
ADDO’ INIA GENTE TI TUTTU LU PAESE,
E NCERA LA FILA TI MATINA A MENZATIA
E CUSSI’ ERA OGNE GIURNU TI LU MESE.
 
E DOPU MANGIATU, LA FILA RIPRENDIA
E CONTINUAVA CUSSI’ FINU ALLA SERA,
PICCE’ INTRA A TUTTU LU PAESE SI TICIA
CA TI MEGGHIU ACQUA NON NCI NDERA.
 
INIANU INDI-ACQUA CU TANTISSIMI BARILI,
CA TRASPORTAVANU POI CU LI CARRETTINI,
INIANU LI FURISI CU LI OZZE E CU LI MBILI,
E, A FIATE, QUARCHE NONNA CU LI NIPOTINI.
 
QUARCHETUNU RRIAVA CU LA BICICLETTA,
CA MPUGGIAVA ALLA MEGGHIU A NA PARETE,
E SI DISSETAVA CU DDHR’ACQUA BINITETTA
CA ERA NU TOCCASANA CI STA TINIVI SETE.
 
GIRAVI NA ROTA CU LA FACI FUNZIONARE
E TIERI STURCIRE TUTTU CU PUEZZI BIVIRE,
LI AGNUNI, A FIATE, LA FACIANU SCHIZZARE
CA CUSSI’ SI PUTIANU NU PICCHI DIVIRTIRE.
 
OGNE TANTU NCERA GENTE CA SI LLITICAVA
PI NA’ PRECEDENZA CA NON ERA STATA DATA,
E QUASI SEMPRE QUARCHETUNU IASTIMAVA
PICCE’ LA MENZA SUA LI L’ERANU SCASCIATA.
 
VERSU SERA, TI STATE, INIANU LI SIGNORINE,
SEMPRE A GRUPPU, LI MAMME CONSEZIENTI ,
PI NU QUALU T’ACQUA, BELLE E SBARAZZINE,
SICUTATE TI CORTEGGIATORI, A PASSI LIENTI.
 
LI MASCULI ULIANU DDONU LA PRECEDENZA,
MA QUEDDHRE GENTILMENTE RIFIUTAVANU
E RISPUNDIANU ALL’UEMINI, CU DEFERENZA,
CA NO SSI NDI ‘NCARICAVANU CA SPITTAVANU.
 
CA LA SCIUTA ALLA FUNTANA ERA MOMENTU
CU SI SCAMBIANU TO’ PAROLE CU LU ZZITU
O CU SI INIZIA MAGARI NU FIDANZAMENTU,
CA OGNI CAROSA SCIA IN CERCA TI MARITU.
 
PICCE’ PASSATI LI INT’ANNI, A QUANTU PARE,
CI UNA NO SI SBRIGAVA POI CU SI MMARITA,
CERTU, S’ERA ZZACCARE A PREOCCUPARE
CINO’, MAISIA SIGNORE, PUTIA RISTARE ZITA.
 
E CI DDRHA FUNTANA POI PUTIA PARLARE…
SIRA’ QUANTU NDI PUTIA TIRE COSE BELLE,
PICCE’ LI FEMMINE S’ERANU DARE DA FARE
CI NON BULIANU CU RRIMANINU ZITELLE!
 
MIMINO MY
21.02.2021
 
Slider

Correlati

Grande o piccolo, ogni contributo è prezioso.

X