LA FUNTANA

 LA FUNTANA
Stefania
Piccione
Mov5
leuzzi

Ricordo che la fontana della Porta di Mare era privilegiata da molte persone che d’estate ritenevano fosse l’acqua più fresca; dovuta sicuramente ad un maggior prelievo giornaliero!

NCERA NA FUNTANA, ICINU A CASA MIA,
ADDO’ INIA GENTE TI TUTTU LU PAESE,
E NCERA LA FILA TI MATINA A MENZATIA
E CUSSI’ ERA OGNE GIURNU TI LU MESE.
 
E DOPU MANGIATU, LA FILA RIPRENDIA
E CONTINUAVA CUSSI’ FINU ALLA SERA,
PICCE’ INTRA A TUTTU LU PAESE SI TICIA
CA TI MEGGHIU ACQUA NON NCI NDERA.
 
INIANU INDI-ACQUA CU TANTISSIMI BARILI,
CA TRASPORTAVANU POI CU LI CARRETTINI,
INIANU LI FURISI CU LI OZZE E CU LI MBILI,
E, A FIATE, QUARCHE NONNA CU LI NIPOTINI.
 
QUARCHETUNU RRIAVA CU LA BICICLETTA,
CA MPUGGIAVA ALLA MEGGHIU A NA PARETE,
E SI DISSETAVA CU DDHR’ACQUA BINITETTA
CA ERA NU TOCCASANA CI STA TINIVI SETE.
 
GIRAVI NA ROTA CU LA FACI FUNZIONARE
E TIERI STURCIRE TUTTU CU PUEZZI BIVIRE,
LI AGNUNI, A FIATE, LA FACIANU SCHIZZARE
CA CUSSI’ SI PUTIANU NU PICCHI DIVIRTIRE.
 
OGNE TANTU NCERA GENTE CA SI LLITICAVA
PI NA’ PRECEDENZA CA NON ERA STATA DATA,
E QUASI SEMPRE QUARCHETUNU IASTIMAVA
PICCE’ LA MENZA SUA LI L’ERANU SCASCIATA.
 
VERSU SERA, TI STATE, INIANU LI SIGNORINE,
SEMPRE A GRUPPU, LI MAMME CONSEZIENTI ,
PI NU QUALU T’ACQUA, BELLE E SBARAZZINE,
SICUTATE TI CORTEGGIATORI, A PASSI LIENTI.
 
LI MASCULI ULIANU DDONU LA PRECEDENZA,
MA QUEDDHRE GENTILMENTE RIFIUTAVANU
E RISPUNDIANU ALL’UEMINI, CU DEFERENZA,
CA NO SSI NDI ‘NCARICAVANU CA SPITTAVANU.
 
CA LA SCIUTA ALLA FUNTANA ERA MOMENTU
CU SI SCAMBIANU TO’ PAROLE CU LU ZZITU
O CU SI INIZIA MAGARI NU FIDANZAMENTU,
CA OGNI CAROSA SCIA IN CERCA TI MARITU.
 
PICCE’ PASSATI LI INT’ANNI, A QUANTU PARE,
CI UNA NO SI SBRIGAVA POI CU SI MMARITA,
CERTU, S’ERA ZZACCARE A PREOCCUPARE
CINO’, MAISIA SIGNORE, PUTIA RISTARE ZITA.
 
E CI DDRHA FUNTANA POI PUTIA PARLARE…
SIRA’ QUANTU NDI PUTIA TIRE COSE BELLE,
PICCE’ LI FEMMINE S’ERANU DARE DA FARE
CI NON BULIANU CU RRIMANINU ZITELLE!
 
MIMINO MY
21.02.2021
 

Correlati